Ondernemingsgegevens

Dorothy Vergauwen, onder de commerciële naam NANITT

Contactgegevens:                            August van Landeghemstraat 77, 2830 Willebroek – BELGIË
Adres maatschappelijk zetel:      August van Landeghemstraat 77, 2830 Willebroek – BELGIË
Telefoon:                                           +32 483 35 72 41
E-mail:                                               info@nanitt.be
Ondernemingsnummer:               BTW BE 0664.518.096

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van NANITT, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te August van Landeghemstraat 77, 2830 WILLEBROEK, BTW BE 0664.518.096 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van NANITT moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door NANITT aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden NANITT niet. NANITT is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. NANITT is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door NANITT. NANITT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Alle artikelen kunnen door middel van een klik in de winkelwagen worden geplaatst. In deze winkelwagen kunnen kortingsbonnen worden ingegeven en worden eventuele verzendkosten berekend.
Op de volgende pagina geeft de Klant alle gegevens in die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren (bv. naam, adres, e-mailadres, opmerkingen, …).

Hier heeft de Klant de mogelijkheid om aan te duiden of er wordt ingestemd met het ontvangen van reclame op het e-mailadres. Dit gaat vooral over de wekelijkse nieuwsbrief. De Klant dient dit zelf aan te vinken indien akkoord.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via directe bankoverschrijving op rekeningnummer BE96 7360 3114 0805
  • via Bancontact
  • via iDEAL

De Klant wordt doorverwezen naar de betaalpagina. Na betaling is de bestelling afgerond en ontvangt de Klant een bestelbevestiging per e-mail. Indien gekozen wordt voor directe bankoverschrijving ontvangt de Klant een bestelbevestiging met vermelding van de details die nodig zijn om de betaling uit te voeren.

NANITT is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Producten die op voorraad zijn bij NANITT, worden in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. NANITT zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Als de levering, hetzij door het (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien NANITT de betaling reeds ontvangen heeft, dan wordt de gedane betaling per ommegaande teruggestort.

Als NANITT een leveringstermijn opgeeft, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de marktsituatie behoudt NANITT zich het recht voor de levering op te schorten.

NANITT verzendt bestellingen via externe transporteurs. NANITT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de leveringstermijn door toedoen van de transporteur. Ook ingeval van verlies van de goederen door de transporteur of bij staking bij de transporteur is NANITT in geen geval aansprakelijk voor de eventueel geleden schade. De Klant is op de hoogte van deze transportrisico’s en dient zich bij vragen hieromtrent te wenden tot de transporteur.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland, met DPD of PostNL. De verzendkosten voor leveringen binnen België bedragen 5,95 euro en naar Nederland 9,95 euro.

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen ook afgehaald worden. Dit is volledig gratis en kan enkel bij bestellingen die geplaatst EN betaald werden via de online shop.
Afhalen kan in de Stationsstraat 4A, 2830 Willebroek op:
– Dinsdag tussen 18.00u en 20.00u
– Donderdag tussen 18.00u en 20.00u

Er is geen minimumbestelwaarde.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan NANITT.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door NANITT was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van NANITT.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van NANITT te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij NANITT.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant NANITT, August van Landeghemstraat 77, 2830 WILLEBROEK, +32 483 35 72 41, info@nanitt.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://www.nanitt.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NANITT heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan NANITT. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Bij gebruik van een transporteur om de goederen terug te sturen worden de kosten geschat op € 6,50 indien de goederen niet meer dan 10kg wegen en u verstuurt vanuit België. Verstuurt u vanuit Nederland worden de kosten geschat op € 12,00.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt NANITT zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal NANITT alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat NANITT op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan NANITT wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door NANITT geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

NANITT betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met NANITT en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan NANITT.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van NANITT is bereikbaar op het telefoonnummer +32 483 35 72 41, via e-mail op info@nanitt.be of per post op het volgende adres:

August van Landeghemstraat 77
2830 WILLEBROEK
BELGIË

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover NANITT beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt NANITT zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
Ons privacybeleid is hier volledig na te lezen.

Indien u vragen heeft over dit privacbeleid, kunt u ons contacteren op +32 483 35 72 41 of info@nanitt.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door NANITT om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van NANITT. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De bevoegde rechtbank voor het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van NANITT is RPR Antwerpen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan :      NANITT
August van Landeghemstraat 77
2830 WILLEBROEK
BELGIË

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.